Privacy Policy
Menu
Winkelwagen

Privacy Policy

Inleiding

Elektromic respecteert de regels met betrekking tot de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Zoals in elke onderneming gebruiken we persoonsgegevens om onder andere een goede werking van onze diensten te kunnen garanderen.

Dit beleid vult het privacy beleid van Selexion aan.  Het tracht op een duidelijke manier weer te geven welke persoonsgegevens en op welke manier deze verwerkt worden door en voor Elektromics vestigingen in Geel, Herentals en Lier.  Mochten er desondanks nog vragen zijn, dan kan men terecht op onderstaande coördinaten:

Stefaan Boes
IT operations manager
Molseweg 57 - 2440 Geel
België
TEL: +32 14 24 86 51
privacy@elektromic.be

Dit privacy beleid kan en zal indien nodig door de onderneming aangepast worden, zonder eventuele voorafgaande verwittiging.  De meest recente versie is altijd opvraagbaar via deze link: www.elektromic.be/privacy-policy.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon (jou) kunnen identificeren, of die gerelateerd zijn aan een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.  Persoonsgegevens kunnen heel uiteenlopend zijn, gaande van naam en adres tot vingerafdrukken en feeds op sociale media.

Hoe gebruikt Elektromic persoonsgegevens  ?
Elektromic maakt op diverse manieren gebruik van persoonsgegevens.  Deze zijn onderverdeeld in een aantal categorieën.

Categorie verkoop & dienstverlening
Wanneer je producten koopt of gebruik maakt van onze dienstverlening, dan worden je persoonsgegevens opgeslagen voor onderstaande doeleinden:

  • Handelstransacties: gegevens nodig ter vervolmaking van een offerte, bestelbon, verkoopovereenkomst, leverbon, factuur.  Ook klachten en reparaties behoren tot deze categorie.
  • Garantietransacties: gegevens nodig ter naleving van garantietermijnen, extra verzekeringen, waarborgen, … .
  • Historiekgegevens: we houden bij welke producten je in het verleden hebt gekocht en/of van welke diensten je in het verleden gebruik gemaakt hebt.  Met deze informatie stemmen we soms onze marketingacties en andere berichtgeving af (bijvoorbeeld terugroepacties door fabrikanten).
  • Contractgegevens: op welke contractuele basis maak je gebruik van de diensten van Elektromic, welke bijkomende afspraken bestaan er met het oog op de geleverde diensten.
  • Helpdeskgegevens: wanneer gebruik gemaakt wordt van de IT-helpdesk van Elektromic, worden gegevens omtrent vragen en problemen bijgehouden in DBFact.  (DBFact is het ERP- en boekhoudpakket van Elektromic).  Indien nodig maakt de IT-helpdesk ook een tijdelijke back-up van gegevensdragers die na afsluiting van het incident terug verwijderd wordt.  Voor meer informatie kan je terecht bij de hoger vernoemde contactpersoon (zie inleiding).

Concrete algemene persoonsgegevens die in onze systemen bewaard worden, zijn:

Voornaam, naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, faxnummer, mobiel nummer, e-mailadres, titel,  taal, functie, website, mailing.

De helpdesk kan daarenboven gebruik maken van onderstaande extra gegevens:

Logins, wachtwoorden, antwoorden op security-vragen, persoonlijke bestanden (back-up).

Categorie werknemers

  • Sollicitatiegegevens: wanneer je solliciteert voor een job bij Elektromic, dan worden je personalia en curriculum vitae tijdelijk bijgehouden, zolang de aanwervingsprocedure loopt.  Elektromic beschikt niet over een werfreserve.

Concrete persoonsgegevens door ons bewaard worden, zijn:

Voornaam, naam, adres, woonplaats, land, nationaliteit, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres,  taalkennis, studiekeuzes, beroepservaring, en alle andere informatie die beschikbaar is gesteld in cv, motivatiebrieven en begeleidende e-mails.

  • Personeelsgegevens: Elektromic houdt ook gegevens van zijn eigen werknemers bij met het oog op wettelijke activiteiten zoals uitbetaling loon, verlofdagen, enz.

 

Categorie marketing
In deze tijden van online shopping is het van het allergrootste belang de nodige en correcte marketingactiviteiten aan de dag te leggen om de continuïteit van de onderneming te verzekeren. Daarom houdt Elektromic bijkomende gegevens bij om ervoor te zorgen dat de klant voor hem/haar relevante informatie bekomt.

  • Marketinggegevens: bijkomende gegevens omtrent je productvoorkeuren, historiek van reeds aangekochte goederen en diensten, interessegebieden, enz.
  • Social feeds: op de facebookpagina van Elektromic worden de feeds, posts, … van personen bijgehouden. Als betrokkene ben je zelf verantwoordelijk voor de posts die je plaatst op dergelijke platformen.  Je kan de hierboven vernoemde contactpersoon contacteren indien je vindt dat er ongeoorloofde content zichtbaar is.
  • Cookies: cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze websites op de computer van de bezoekers worden achtergelaten.  Met deze zogenaamde cookies kunnen we het web bezoek personaliseren en zorgen voor een aangenamere gebruikerservaring (bijvoorbeeld door bepaalde persoonsgegevens vooraf in te vullen).  Meer informatie kan je vinden op onze website.

De onderneming verwerkt geen gegevens van kinderen (onder de 16 jaar).

 

Uitwisseling van informatie
Elektromic deelt onder geen enkele vorm informatie met derden, met uitzondering van personeelsgegevens.  Personeelsgegevens worden enkel verstrekt aan de sociale partners voor de afhandeling van legale verplichtingen.  Persoonsgegevens worden als dusdanig niet verstrekt aan buitenlandse bedrijven.

 

Bescherming van informatie
Elektromic neemt de bescherming van gegevens ernstig en heeft doorgedreven procedures die ervoor te zorgen dat de integriteit, de confidentialiteit en de veiligheid ervan ten allen tijde gehandhaafd blijft.

Als expert in fysieke beveiliging – meer bepaald camera-, brand-, perimeterbeveiliging – is alle informatie in onze kantoren adequaat beveiligd.

Door onze dienstverlening in de IT-wereld kan je ervan op aan dat ook de IT-infrastructuur op een gelijkaardige manier is beveiligd met alle gangbare middelen en technieken.

Voor meer informatie kan je terecht bij de hierboven vernoemde contactpersoon.

 

Rechten van de betrokkenen
Sinds de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft elke betrokkenen een aantal rechten waarop hij beroep kan doen.

 

1. Recht op informatie:

De betrokkene heeft recht op transparantie omtrent de verwerking van zijn of haar gegevens en de te volgen procedures.  Zo moet elke communicatie tussen de betrokkene en de onderneming in beknopte en begrijpbare bewoording gebeuren.  De onderneming probeert indien nodig gebruik te maken van visuele pictogrammen om de communicatie te vergemakkelijken of te verduidelijken.

2. Recht op toegang:

De betrokkene heeft recht op inzage in de opgeslagen gegevens over hem of haar.  Dit hoeft echter geen rechtstreekse of elektronische toegang tot systemen te zijn.  De onderneming houdt zich voor om binnen de termijn van één maand te antwoorden op dergelijke verzoeken.
In normale omstandigheden zullen hiervoor geen kosten aangerekend worden, tenzij het gaat om aanhoudende geautomatiseerde ongegronde verzoeken.
De onderneming kan tevens bijkomende identificatie vragen aan de betrokkene teneinde misbruik te voorkomen.

3. Recht op verbetering:

De betrokkene kan zijn/haar gegevens laten verbeteren, aanvullen of opmerkingen laten opnemen, in die mate dat de software dit toelaat.

 

4. Recht op verzet:

De betrokkene kan bezwaar indienen wanneer z’n gegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt worden.  Bij direct marketing is het mogelijk dat persoonsgegevens aan de basis liggen van profilering, hetwelk de betrokkene kan teniet laten doen.

 

5.      Recht op verwijdering:

De betrokkene kan vragen om zijn/haar gegevens te laten verwijderen op basis van volgende gronden:

a.       De gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

b.       De betrokkene trekt zijn/haar toestemming voor verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor verdere verwerking.

c.       De persoonsgegevens zijn onrechtmatig bekomen of verwerkt.

 

6.      Recht op beperking:

De betrokkene kan de verwerking van zijn of haar gegevens laten beperken op basis van volgende elementen:

a.  De juistheid van de gegevens wordt betwist.

b.  De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene wenst geen beroep te doen op zijn recht op verwijdering.

c.  De verwerker heeft de gegevens niet meer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene nog wel.  Bijvoorbeeld voor een instelling, als onderbouwing van een rechtsvordering, enz.

d. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking.

De verwerker brengt de betrokkene telkens op de hoogte wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven vooraleer een nieuwe verwerking wordt gestart.

7. Recht op dataportabiliteit:

De betrokkene kan de verwerker vragen om zijn opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen zodat die (eventueel rechtstreeks) kan overgedragen worden aan een andere verwerker.  De initiële verwerker mag geen hindering veroorzaken aan de betrokkene of de nieuwe verwerker.